Prof. Dr. med. Kurosch Moussazadeh

Lehre Medizinische Assistenz - Chirurgie, B.Sc., Lehre Physician Assistance, B.Sc.

Chefarzt Sana Kliniken Duisburg, Facharzt für Allgemeine Chirurgie, Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie Notfallmedizin, ATLS-Instructor